fbpx

Algemene voorwaarden

.Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor flashpatterns.nl, en 112signal.nl, onderdeel van Trans Continental Enterprises, hierna te noemen TCSE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken door TCSE, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TCSE worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TCSE ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Privacybeleid.

Het accepteren van onze Privacybeleid

Lees onze  Privacybeleid hier: Privacybeleid pagina.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van TCSE zijn vrijblijvend en TCSE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TCSE. Bedrijf is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TCSE dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, exclusief BTW en exclusief handeling en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Bedrijven bij eerste bestelling betalen vooruit. Vervolg bestellingen, volgens afspraak tot een uiterste betaaldatum 30 dagen na factuurdatum. Particulieren betalen dienen bij een bestelling vooruit te betalen.

3.2a Artikelen die afwijken van standaardproducten, daarmee wordt bedoeld producten met speciale kleuren, langere bedrading, speciaal aansluitingen enzovoort, kunnen helaas niet gecanceld worden als ze eenmaal betaald en besteld zijn en moeten geaccepteerd worden zoals besteld, omdat deze bestellingen speciaal op maat zijn gemaakt voor de klant.

3.3 Betaling kan geschieden per ideal, PayPal, zelf overschrijven of afhalen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening TCSE.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent U vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door TCSE bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien TCSE haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van TCSE om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TCSE gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TCSE.

Artikel 4. Levering

4.1 De door TCSE opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TCSE verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten.

6.1 U dient alle intellectuele en Industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TSCE geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.TCSE garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TCSE daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per email gemotiveerd kennis van te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft TCSE de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering TCSE te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien TCSE-producten aan de afnemer levert, is TCSE nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop TCSE ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven en is een periode van 1 tot 5 jaar fabriek garantie, tenzij anders aangegeven. Producten komen met minimaal 1 jaar garantie, de garantie vervalt indien de klant enig veranderingen aan het product maakt dan het origineel aangeleverd is. Alle montage, kosten voor het monteren, de vervanging van producten, en/of defecte producten vallen ten allertijden voor de klant/afnemer/dealer of toeleverancier zijn eigen kosten.

Toelichting garantie: 1 tot 5 jaar op led lampen en 1 tot 5 jaar component, (per product vermeld, indien niet vermeld op de product pagina dan is de standaard 1 jaar garantietermijn van toepassing. Alle garanties zijn volledig vervang garantie met een vergelijkbaar product van ons. Indien het product niet te repareren is, dan wordt die vervangen met een vergelijkbaar product van ons. Wij zullen dan ook alles eraan doen om onze klanten tevreden te houden, binnen onze garantievoorwaarden.

Toelichting 2:  Garantie Pro Series Motor beugel voor Led Flitsers 5 jaar garatie bij normaal gebruik tegen buigen en breken, de verflaag komt met 1 jaar maar heeft geen garatie tegen steen slag of krassen of chippen,  TCSE is niet verantwordelijk voor enig schade bij een ongeluken en vevalt de garantie.

8.2 Outlet/Demo, showroom, of gebruikte producten.

Dit zijn producten die gebruikt zijn in onze showroom, of producten die een langere tijd bij ons hebben gelegen in onze opslag, die mogelijke schade hebben opgelopen, of gebruikte producten. Deze producten hebben geen garantie. Daarmee wordt bedoeld, alle afwijkingen. Deze modellen worden dan ook met korting aangeboden aan de klant. Als de klant akkoord gaat dat het product nu als outlet/demo, show model, of gebruikt verkocht wordt, dan heeft de klant geen recht op garantie, nu of later. De klant zal het product accepteren zoals ontvangen.

8.3 De aankoop voor Outlet/Demo, showroom, of gebruikte producten wordt dus geaccepteerd zoals die is (WYSIWYG) door de klant. De klant accepteert dan ook deze voorwaarden zoals omschreven tijdens, voor en na ontvangst zijn aankopen van het product.

TCSE zal alles aan doen om onze klanten tevreden te houden, maar wij behouden het recht de bovenstaande ten allertijden toe te passen, en op terug te vallen.

8.4 Reclamaties wegens

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever/afnemer schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door TCSE na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door TCSE in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen, of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TCSE, dan wel tussen TCSE en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u TCSE, is TCSE niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TCSE ingeval van overmacht, het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TCSE gehouden is tot enige schadevergoeding. Tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan; iedere tekortkoming welke niet aan TCSE kan worden toegerekend. Omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan TCSE een schriftelijk opgave doet van een adres, TCSE gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u TCSE schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dient te worden verzonden.

11.2 Wanneer TCSE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar het recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat bedrijfsnaam deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TCSE in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door TCSE vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 TCSE is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12.3. Waarschuwing: Alle producten die op de site worden aangeboden kunnen mogelijk illegaal zijn om deze op de openbare weg te gebruiken. Verzeker Uzelf ervan dat het product wat U koopt wettelijk is toegestaan.

12.4 Onze Retour beleid vindt u hier: https://www.flashpatterns.nl/retourneren/

12.5 TCSE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige actie die u neemt met de gekochte goederen.

Regeling optische en geluidssignalen 2009 verkort.

ECE R65 wetgeving

Europese regelgeving omtrent optische en akoestische signalering voor voertuigen en trailers.

Sinds 1 maart 2009 is de Europese richtlijn ECE REG 65 van kracht. Deze richtlijn omschrijft de eisen die worden gesteld aan optische en akoestische signalen voor nouveaue voertuigen en trailers. Per 1 maart 2014 wordt de regeling geldig voor gele zwaai-, flits- en knipperlichten op bestaande voertuigen en trailers.

Voor hulpdiensten (blauw) is de richtlijn al sinds 1 september 2009 van toepassing op bestaande voertuigen en trailers.

Omschrijving richtlijn:

Geel zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set gele signaalverlichting.

– De set moet voldoen aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig gecertificeerd.
– De set is zodanig gemonteerd dat het lichtsignaal kan worden waargenomen vanaf een afstand

van 20 m rondom het voertuig. Dit wordt gemeten op 1,5 m boven het wegdek.

Klassen:

Klasse 1: zwaai-, flits- of knipperlicht met één niveau van intensiteit

– Oranje hoofd flitsinstallatie
– Oranje secundaire flitsers
– Blauw secundaire flitsers

Klasse 2: zwaai-, flits- of knipperlicht met twee niveaus van intensiteit

– Blauwe hoofdflitsinstallatie

De Europese regelgeving is van kracht voor de volgende voertuigcategorieën:

– Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en worden gebruikt voor het vervoeren van personen (Cat. M1, M2, M3)
– Voertuigen die minimaal 4 wielen hebben en worden gebruikt voor het vervoeren van goederen (Cat. N1, N2, N3)
– Trailers (Cat. 01, 02, 03, 04)
– Agriculturele en bosbouw tractoren (Cat. T)
– Off-road mobiele machines (Cat. G)

Gevolgen bij niet naleven van deze eisen:

Indien bij een ongeval blijkt dat de signalering niet voldeed aan de eisen kan het zijn dat u juridisch als schuldige wordt gezien omdat u niet de juiste maatregelen heeft getroffen ter afwending van het gevaar.

Flasgpatterns Nedrland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige actie die u neemt met de gekochte goederen.

Regeling optische en geluidssignalen 2009 uitgebreid.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 13, tweede lid, 22, 26 en 71 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

1Als hulpverleningsdiensten worden aangewezen die diensten die, voor zover de aan hen opgedragen taak hierin voorziet, voor het vervullen van een dringende taak worden ingezet.

2De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de volgende:

a.de door de directie van het Rode Kruis aangewezen onderdelen van Noodhulp Nationaal;

b.de Stichting Sanquin voor een spoedtransport van bloed of bloedproducten;

c.Prorail voor de inzet van hulpverleningsvoertuigen ten behoeve van ongevallen op het spoor;

d.de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Defensie, van Justitie, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer of van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen, onder zijn verantwoordelijkheid vallende diensten ten behoeve van crisisbeheersing of rampenbestrijding;

e.de Stafafdeling Beveiliging, Bewaking & Vervoer van de Arrondissementale Stafdienst Amsterdam;

f.de Milieudienst Zuid-Holland Zuid;

g.de DCMR Milieudienst Rijnmond;

h.de divisie Rotterdam Port Authority van Havenbedrijf Rotterdam N.V. ten behoeve van het gebruik van uitrukwagens;

i.de door de minister van Justitie aangewezen functionarissen van de Landelijke Vervoersdienst Justitie of de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening van de Dienst Justitiële Inrichtingen;

j.het door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen orgaancentrum, bedoeld in artikel 24 van de Wet op de orgaandonatie, ten behoeve van het spoedeisende vervoer van transplantatieorganen en het spoedeisende vervoer van transplantatieteams;

k.de door de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen aangewezen reddingsbrigades;

l.het wapen der Koninklijke Marechaussee, alsmede andere door de Minister van Defensie aangewezen bijstandseenheden;

m.de militair geneeskundige dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Militaire Ambtenarenwet 1931.

Artikel 2

Er is slechts sprake van een dringende taak als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en in artikel 1, eerste lid, in geval van:

a.een voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulp van de betrokken hulpverleningsdiensten vergt;

b.het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat;

c.een ernstige verstoring van de openbare orde of de rechtsorde, waarvoor een directe en snelle inzet noodzakelijk is.

Artikel 3

1De politie, de brandweer en de diensten voor spoedeisende medische hulpverlening stellen elk een richtlijn op met betrekking tot de werkzaamheden en de omstandigheden, waarin van de optische en geluidssignalen gebruik mag worden gemaakt.

2De in of krachtens de in artikel 1, tweede lid, aangewezen hulpverleningsdiensten verklaren een van de in het eerste lid bedoelde richtlijnen van overeenkomstige toepassing of stellen een richtlijn op met betrekking tot de werkzaamheden en de omstandigheden, waarin van de optische en geluidssignalen gebruik mag worden gemaakt.

3De in het eerste en tweede lid bedoelde richtlijn bevat in ieder geval:

a.de branchespecifieke criteria waaronder met de optische en geluidssignalen mag worden gereden, ter nadere invulling van de in artikel 2 genoemde criteria;

b.de prioritering van de meldingen en de rol die de meldkamer speelt bij het verlenen van toestemming om met de optische en geluidssignalen te mogen rijden;

c.het branchespecifieke gedrag van de bestuurder;

d.de vaardigheden van de bestuurder;

e.de opleiding van de bestuurder;

f.de manier waarop de vaardigheden van de bestuurder actueel en op peil worden gehouden.

4Naast de in het derde lid genoemde eisen bevat de in het eerste en tweede lid bedoelde richtlijn ten aanzien van de bestuurder van het voorrangsvoertuig de volgende eisen:

a.het negeren van een rood verkeerslicht gebeurt met een snelheid van maximaal 20 km per uur;

b.een vluchtstrook wordt bereden met een snelheid van maximaal 20 km per uur boven de snelheid van het verkeer op de rijbaan, met een snelheid van maximaal 80 km per uur. Wanneer de snelheid van het andere verkeer lager is dan 30 km per uur, mag op de vluchtstrook maximaal 50 km per uur worden gereden;

c.de rijbaan wordt bereden met een snelheid van maximaal 40 km per uur boven de ter plaatse geldende maximumsnelheid. De politie mag hiervan in overleg met de meldkamer in uitzonderlijke gevallen afwijken.

Artikel 4

1De in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 genoemde diensten en de in artikel 1 aangewezen hulpverleningsdiensten wijzen personen of groepen van personen aan, die daartoe ingerichte motorvoertuigen met de inwerking zijnde optische en geluidsignalen mogen besturen.

2De in het eerste lid bedoelde personen worden aangewezen, nadat zij een speciale instructie hebben gekregen, waarin gewezen wordt op onder andere de strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties van het direct of indirect veroorzaken van schade of letsel tijdens de rit, het gedrag en de reactie van weggebruikers op de optische en geluidssignalen en het gewenste rijgedrag van de betrokken bestuurder.

Artikel 5

De signalen zijn als volgt uitgevoerd:

1.blauw zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set blauwe signaalverlichting; de set voldoet aan klasse 2 van ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd. Het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 m vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m boven het wegdek; ter ondersteuning van de set mag aan de voorzijde van het voertuig symmetrisch ten opzichte van de lengteas van het voertuig op een hoogte tussen 0,4 m en 1,2 m boven het wegdek een set secundaire blauwe signaalverlichting zijn aangebracht; ook deze set is gecertificeerd overeenkomstig ECE reglement 65; de secundaire set is alleen in werking wanneer de primaire signaalverlichting is ingeschakeld; de secundaire set signaalverlichting straalt naar voren, evenwijdig aan de lengteas van het voertuig; de secundaire set mag separaat uit schakelbaar zijn; een voertuig in gebruik bij politie, brandweer of diensten voor spoedeisende medische hulpverlening is slechts van deze signaalverlichting voorzien als het door middel van de in de artikelen 5.2.51a, 5.3.51a, 5.4.51a, 5.4.52a of 5.5.51a van de Regeling voertuigen bedoelde, door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde retro reflecterende striping, letters, cijfers of tekens als zodanig herkenbaar is voor de overige weggebruikers. Een voertuig van de in artikel 1 aangewezen diensten dat gebruikt wordt voor het vervullen van een dringende taak, is van de blauwe signaalverlichting voorzien als het aan weerszijden door middel van een embleem of naam van de dienst herkenbaar is voor de overige weggebruikers. Een embleem of naam van de dienst heeft een oppervlak van tenminste 314 cm2.

2.geel zwaai-, flits- of knipperlicht: licht, bestaande uit één set gele signaalverlichting; de set voldoet aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd; het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 m vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 m boven het wegdek.

3.groen zwaai-, flits- of knipperlicht: een rondom schijnend groen permanent licht, zwaai-, flits- of knipperlicht, waarmee een voertuig dat is uitgerust met de in het eerste en tweede lid bedoelde signaalverlichting eveneens mag worden uitgerust; het groene licht wordt alleen gebruikt bij een stilstaand voertuig om daarmee het voertuig van de hoogste betrokken leidinggevende van de betrokken hulpverleningsdienst aan te geven.

4.knipperende koplampen: koplampen die tegelijkertijd aan en uit gaan.

5.tweetonige hoorn: hoorn die achtereenvolgens twee tonen aangeeft. De geluidssterkte van elke toon is bij dag ten minste 110 db(A) en ’s nachts ten minste 100 dB(A). De minimale geluidssterkte wordt tussen 10 en 100 ms na het inschakelen bereikt. De geluidssterkte is maximaal 125 dB(A). De meting van de geluidssterkte van de hoorn vindt plaats overeenkomstig hoofdstuk 11 van de Regeling toelatingseisen, zoals die regeling luidde voor 1 mei 2009, maar met een meetpositie op het wegdek. De on- en offset ligt tussen de 1 en 10 dB/ms. De wisselfrequentie van de tonen is eenparig en ligt tussen de 0,5 en 5 Hz. De wisselfrequentie mag middels een schakelaar zolang de bestuurder de hoorn bedient, worden verhoogd. Ook in dat geval is de wisselfrequentie maximaal 5 Hz. Deze verhoogde wisselfrequentie bedraagt een verdubbeling van de basisfrequentie. De toonhoogte van de lage toon is circa 375 Hz. De toonhoogte van de hoge toon is circa 500 Hz. De hoorn is alleen in werking wanneer de in het eerste lid bedoelde primaire blauwe signaalverlichting is ingeschakeld.

6.extra richtingaanwijzers: richtingaanwijzers als bedoeld in artikel 30a van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Deze richtingaanwijzers worden alleen gevoerd in combinatie met het blauwe zwaai-, knipper- of flitslicht.

Artikel 6

1Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden voert een voertuig, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt, geel zwaai-, flits- of knipperlicht:

a.werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen;

b.werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daaronder begrepen gladheidbestrijding of sneeuwruimen;

c.werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen;

d.vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens de Regeling voertuigen ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading;

e.het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;

f.het begeleiden van militaire colonnes;

g.het rijden met landbouw- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,60 meter.

2Met ingang van 1 maart 2014 bestaat het geel zwaai-, flits- of knipperlicht uit een set gele signaalverlichting; deze voldoet aan ECE reglement 65 en is overeenkomstig dat reglement gecertificeerd.

Artikel 7

1Artikel 5 is tot 1 maart 2014 niet van toepassing op motorvoertuigen die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling zijn voorzien van blauw zwaai- of knipperlicht, geel zwaai- of knipperlicht of een twee- of drietonige hoorn overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Regeling optische en geluidssignalen.

2Artikel 5, eerste lid, is wat de eis betreft dat de set blauwe signaalverlichting en de secundaire set zijn gecertificeerd overeenkomstig ECE reglement 65 tot 1 september 2009 niet van toepassing op voertuigen, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling niet zijn voorzien van een set blauwe signaalverlichting en een secundaire set die aan deze eis voldoet.

Artikel 8

De Regeling optische en geluidssignalen en de regeling van 19 mei 2000, nr. DGP/VI/U000167, houdende erkenning van bepaalde Belgische en Duitse hulpverleningsdiensten en vrijstelling van de Regeling optische en geluidssignalen, worden ingetrokken.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2009.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling optische en geluidssignalen 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Gevolgen bij niet naleven van deze eisen:

Indien bij een ongeval blijkt dat de signalering niet voldoet aan de eisen kan het zijn dat u juridisch als schuldig wordt gezien omdat u niet de juiste maatregelen heeft getroffen ter afwending van het gevaar.

Producten met magneet:

Magnetische zwaailampen en lichtbalken zijn speciaal ontworpen om een ​​stilstaand voertuig aan te duiden !!! Bij gebruik tijdens het rijden kan door de hoge snelheid (weer, wind, vuil op het voertuig) de lichtbalk / zwaailicht vallen, wat materiële schade veroorzaakt en mogelijk de gezondheid en het leven in gevaar brengen. Noch de fabrikant, noch de verkoper is verantwoordelijk voor het magnetische zwaailamp/ lichtbalk dat wordt gebruikt tijdens het rijden.

Warranty Products from Flashpatterns Nederland Eglish.

Flashpatterns Nederland product warranty covers all products concerning material defects. The warranty applies only to products installed according to the manufacturer’s installation instructions, operated within the proper specifications and not subject to abuse or misuse or excessive voltage. Alteration of the date code tag, product sticker or seal or the like applied by the manufacturer will invalidate this warranty.

Flashpatterns Nederland retains the sole right to determine what constitutes a defect in performance or manufacturing. The warranty applies only to the original purchaser.

If the customer returns a defective product to Flashpatterns Nederland (F.O.B. Flashpatterns Nederland’ facility in Netherlands prior to the expiration of the warranty period and if Flashpatterns Nederland determines that the product is defective, then Flashpatterns Nederland will, at its option, either repair or replace the defective product.

Flashpatterns Nederland shall not be liable for incidental or consequential damages, including but not limited to: Loss of Vehicle, Rental of Substitute Vehicle, Loss of Time, Loss of Work, Inconvenience, Transportation Expenses, Telephone, Lodging, Loss of Revenue, Loss of and/or Damage to Personal Property for or arising out of breach of any express or implied warranty of its products.

Use of lamp or another electrical load of a wattage higher than installed or recommended by the factory, or use of inappropriate or inadequate wiring or circuit protection causes this limited warranty to become void. Flashpatterns Nederland will in no way be liable for any loss of profits or any indirect or consequential damages arising out of any such defect in material and workmanship whether loss is due to negligence or breach of warranty. This limited warranty does not apply to shipping damage, accident, alteration, tampering, misuse or abuse, and unauthorized service.

This warranty does not apply to any Flashpatterns Nederland product that has failed due to: improper installation, excessive voltages, unauthorized alterations, inadequate wiring, or circuit protection, or other use or installation contrary to Flashpatterns Nederland’ recommendations; abuse, misuse, inadequate maintenance, unconventional use, or accidental damage. Flashpatterns Nederland assumes no liability for any incidental or consequential damages, expenses incurred in removal or reinstallation, expenses for packaging, handling, and shipping, or the cost of special access equipment.

Flashpatterns Nederland will not be liable to the purchaser or anyone else for incidental, consequential, special, exemplary, indirect, or punitive damages arising from any defect, including but not limited to, personal injury, death, property damage, lost profits, or other economic injuries.

Warranty will not apply to a product if the Warranty Return Policy & Procedures are not strictly adhered to. Returned product that is damaged by shipping via the RMA procedure is not the responsibility of Flashpatterns Nederland.

Warranty shall be governed by the laws of the Netherlands. Any action arising out of or relating to this warranty policy shall be brought in a court in the surroundings of Rotterdam the Netherlands and having jurisdiction thereto.

Warranty periods will run from the shipping date and will be limited to the following periods

LED Lighting 1-5 years depending on the witch product you choose.

Lighting Control and switching 1-5 years depending on the witch product you choose.

Strobe power supplies 1-5 years depending on the witch product you choose.

Flashpatterns Nederland the right to substitute a replacement product of equal value, should the original be unavailable or discontinued.